Editto

 

 

Sintiti sintiti sintiti

arriva l’edittu du generali Colau:

Cu avi jatti surici e vecchi li tinissi intra.

Cun chissu edittu s’annulla u precedenti

ch’ cunsiderava l’anziani attivi

e li facia travagghiari finu a settanta anni

e cu vulia puru ottanta, novanta.

È consentitu sulu affacciarisi fora

e se bonu vistutu stari supra u barcuni

quannu l’autri dormunu.

Non si facissiru a viriri pena la

chiusura perpetua ‘nta na stanza.

È consentitu puru, in via eccezionali

cu a maschera e senza farisi accorgiri e scupriri l’età

mettersi o suli ‘nta l’uri chiù cauri

ma senza ombrelloni.

Si fa richiesta autrusì e si sarebbi grati

se facissiru u piaciri di scioghisi e liverisi ‘ntornu

cusì di livari l’incomodu, murennu tutti a na vota,

sullivannu l’umanità di stu castigu di Diu

e l’autri vivissimu  felici e cuntenti

finu a prossima vota

quannu vecchi fussiru considirati

chiddi sulla  cinquantina.

Pi chissu prossimu edittu

si penserà a tempu dovutu